۱۳۹۶-۰۸-۰۵
زیره سبز

زیره سبز

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه:   Cumin نام علمی گیاه:   .Cuminum cyminum L  تاریخچه: زیره از زمان کهن شناخته شده بود. منشأ این گیاه ایران و […]