۱۳۹۷-۰۹-۲۳
شاه تره

شاه تره

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Fumitory نام علمی گیاه; .Fumaria officinalis L تاریخچه: شاهتره یک گیاه یک ساله و علفی از خانواده Fumariaceae است و ارتفاع […]