۱۳۹۷-۰۲-۲۷
سنبل الطیب

سنبل الطیب

۰.۰ ۰۰ نام تجاری گیاه: Baldrian , cat’s valerian , valerian نام علمی گیاه: .Valeriana  officinalis L تاریخچه: این گیاه بومی اروپا و آسیا است و جزئی از […]